Visjon, Formål og Organisering

VISJON

Vi vil se Guds Rike forvandle mennesker, menigheter og samfunn. Oase sin identitet og høyere hensikt er: Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd.

FORMÅL

OASE er en alminnelig stiftelse som har til formål å arbeide for åndelig fornyelse, utrustning og misjon. Oase er en økumenisk bevegelse med en evangelisk luthersk forankring og et særlig kall inn mot Den norske kirke. Stiftelsen har ikke erverv til formål.

ORGANISERING

Lederskapet er stiftelsens styre og øverste organ. Stiftelsens daglige leder er medlem av lederskapet med stemmerett. Lederskapet består i tillegg til daglig leder av 5 – 6 medlemmer som velges av årsmøtet.  Lederskapets valgte medlemmer velges for 4 år, og kan gjenvelges inntil to ganger. I tillegg velges 2 vararepresentanter som velges for 2 år.

Oase har Ansvarsgrupper med mandat og oppgaver innenfor sine ulike arbeidsområder.  Ansvarsgruppene er underlagt Lederskapets åndelige og strategiske ledelse. Ansvarsgruppene utarbeider aktivitetsplaner og budsjett for egen virksomhet hvert år. Planer og budsjett godkjennes av Lederskapet.

Ansvarsgrupper er i dag: Preste og Ledernettverket (PLN), Oase Business, Oase Misjon, Oase Menighet og Team, TenOase, Veiledningstjenesten, Oase Barn & Familie og Vi på taket (praktiske medarbeidere). 

Årsmøtet består av medlemmer av Lederskapet og leder eller nestleder for hver Ansvarsgruppe. En ansvarsgruppe får representasjon i årsmøtet året etter at ansvarsgruppen er etablert og godkjent av årsmøtet.  Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene fra Lederskapet og halvparten av representantene fra Ansvarsgruppene er tilstede. Etter forslag fra Lederskapet vedtar årsmøtet hvor mange fra stab som skal møte med forslags- og uttalerett.