fbpx

Kommentar om Surpresa Sithole og Oases profil

Det har den siste tiden vært noe debatt i Vårt Land og Dagen vedrørende valg av talere for årets stevne og da særlig angående Surpresa Sithole fra Mosambik, samt om Oases generelle profil.

Kommentar vedrørende Surpresa Sithole og Oases profil

Det har den siste tiden vært noe debatt i Vårt Land og Dagen om Surpresa Sithole  fra Mosambik som skal tale på Oase 2016 og Oases profil.

Oase`s lederskap har derfor publisert to innlegg som du finner i linkene under.

Innlegget i Dagen fra 17.06 finner du her

Innlegget i Vårt Land fra 20.06 finner du her

Under følger utdrag av teksten som handler om valget av Surpresa Sithole som taler på Oase 2016. Sithole skal tale på to av våre ti hovedmøter på Oase 2016 og ha noen seminarer:

Blant bredden av forkynnere på sommerstevnet ønsker Oase gjerne å ha med noen som både i form og frimodighet sprenger de rammene vi kjenner fra egne liv og fra egne menigheter. Vår vestlige verden preges mer og mer av en rasjonalisme og materialisme som ikke gir rom for den åndelige dimensjonen slik vi kjenner den fra Bibelen. Langt mindre gir den rom for et trosliv med overnaturlighet, tegn og undre. Dette preger også våre kirker og forsamlinger. En Gudstro som i praksis er uten tro på det overnaturlige, er selvutslettende. Gudsrelasjonen kan ikke leve innenfor bare rasjonelle rammer.

 

«En Gudstro som i praksis er uten tro på det overnaturlige, er selvutslettende. Gudsrelasjonen kan ikke leve innenfor bare rasjonelle rammer.»

 

Vi trenger derfor forkynnere som er med å bryte ned disse murene av gudløs virkelighetsforståelse, og som i større grad enn vi er vant til kan vitne om tegn og undre. I Sitholes tilfelle gjelder dette helbredelse ved bønn. Han er bevisst valgt fordi han kan både forkynne om helbredelse, være med å utruste nye forbedere og han kan be for syke som trenger det. Vi har stor forventning til Sitholes deltakelse og vet fra tidligere at når stevnet er over kan noen ha blitt helbredet eller leget. Mange reiser hjem med økt forventning og økt frimodighet etter å ha hørt hans forkynnelse. Dersom Oasedeltakere så tar med bønn for syke inn i sine fellesskap, er et av målene med Sitholes besøk nådd.

Hans vitnesbyrd om at døde er vakt til live kan tolkes på to måter. Enten er han en bedrager, eller så virker Gud også i dag slik at mennesker blir helbredet og ved helt spesielle tilfelle vakt til live. Vi er trygge og frimodige på det siste.

Men vi har vært, og er fortsatt, veldig varsomme med å holde fram dette med at døde vekkes. Det er spesielt og det er sårbart. Vi gleder oss over Guds allmakt og tviler ikke på at det kan skje. Men å bruke det for å skape oppmerksomhet rundt forkynnere og rundt stevnet vil lett bli spekulativt. Det er pressen og kritikere som har lagd en sak i media av dette og ikke Oase.

Så må den som vil vurdere Oases profil seriøst også se på den helheten. Ingen av de opp imot 10 ulike talerne definerer Oases profil alene. Snarere er det nettopp bredden og helheten de representerer som sier noe om Oases profil.

 

«Ingen av de opp imot 10 ulike talerne definerer Oases profil alene. Snarere er det nettopp bredden og helheten de representerer som sier noe om Oases profil.»

 

Del artikkelen:
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter

Følg oss

Meld deg på nyhetsbrev

Hvorfor delta
på Oase?