Om oss

Visjon

Bli fylt av Ånden. Oase sin identitet og høyere hensikt er: Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd.

Tverrkirkelig

Oase er en økumenisk bevegelse med en evangelisk luthersk forankring og et særlig kall inn mot Den norske kirke. Stiftelsen har ikke erverv til formål.

Formål

Oase er en alminnelig stiftelse som har til formål å arbeide for åndelig fornyelse, utrustning og misjon.

Oase er en inspirasjons og fornyelsesbevegelse for kristenfolket i Norge. ”Bli fylt av Ånden” har vært og er Oases grunnleggende budskap. Her ligger kraften.

Oase vil ved Den Hellige Ånd utruste kristne til å bygge livskraftige fellesskap og sende dem til verden. Modeller og metoder forandrer seg. Skal det bli varig vekst er det en ting som står fast: Vi trenger Guds nærvær og Åndens kraft.

Oase sitt kall er å forkynne Det Bibelen sier om Den Hellige Ånds gjerning i våre liv. Den som har fått Guds nåde har også fått nådens gaver. Men gavene må tas imot – og de må tas i bruk! Da forvandles livet!

Oase-bevegelsen ble startet på 1970-tallet. Mange regner det første «Helligåndsseminaret» i Storsalen i februar 1977 som bevegelsens egentlige begynnelse. Allerede i 1980 ble det første Sommer-Oase-stevnet avholdt i Kristiansand. 

Vi samler nå på det meste 4 -5.000 på vårt årlige sommerstevne.  De siste årene har vi vært i Fredrikstad.  i tillegg til Kristiansand har stevnet vært arrangert i Oslo, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Stavanger, Bergen og Trondheim. Det var også Oase-stevner i Nord-Norge et par år. 

Vi driver også med arbeid gjennom året, som Bønnehuset i Oslo og reiser rundt til lokale menigheter gjennom Oase der du bor. Vi har også gratis samtale og forbønnstelefon hver mandag. 

En del steder er det også oppstartet lokalt og regionalt Oase-arbeid. Inspirert av norsk Oase er det dannet Oase-bevegelser i de andre nordiske land.

Se en reportasje fra Oase 1981
Play Video

I all vår virksomhet ønsker vi å fremelske en varhet for Åndens nærvær og respekt for enkeltmenneske. Vi ønsker å skape rom for at Den Hellige Ånd kan betjene den enkelte og fellesskapet. Gi trygghet for å være i Åndens nærvær. Gi hjelp til å tolke en virkelighet der Gud er tilstede. Undervisningen skal være ut fra Guds ord og overførbart til hverdagslivet. 

Vi vil tilstrebe en enkelhet i våre opplegg der fokus er på tilbedelse, undervisning og betjening. Oase står for en offensiv og frimodig holdning i praktisering av nådegavene der det er rom for å prøve og feile.

ORGANISERING

Lederskapet er stiftelsens styre og øverste organ. Stiftelsens daglige leder er medlem av lederskapet med stemmerett. Lederskapet består i tillegg til daglig leder av 7–8 medlemmer som velges av årsmøtet. 

Lederskapets valgte medlemmer velges for 4 år, og kan gjenvelges inntil to ganger. I tillegg velges 2 vararepresentanter som velges for 2 år.

Oase har Ansvarsgrupper med mandat og oppgaver innenfor sine ulike arbeidsområder. Ansvarsgruppene er underlagt Lederskapets åndelige og strategiske ledelse. Ansvarsgruppene utarbeider aktivitetsplaner og budsjett for egen virksomhet hvert år. Planer og budsjett godkjennes av Lederskapet.

Ansvarsgrupper er i dag: Preste og Ledernettverket (PLN), TenOase, Forbønnstjenesten, BoJoKo, Oase Misjon og Vi på taket (praktiske medarbeidere).

Årsmøtet består av medlemmer av Lederskapet og leder eller nestleder for hver Ansvarsgruppe. En ansvarsgruppe får representasjon i årsmøtet året etter at ansvarsgruppen er etablert og godkjent av årsmøtet. ‘

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene fra Lederskapet og halvparten av representantene fra Ansvarsgruppene er tilstede. Etter forslag fra Lederskapet vedtar årsmøtet hvor mange fra stab som skal møte med forslags- og uttalerett

RELATERTE SIDER